SYRO - MALANKARA CATHOLIC CHURCH
DIOCESE OF ST. JOHN CHRYSOSTOM, GURGAON
SYRO - MALANKARA CATHOLIC CHURCH
DIOCESE OF ST. JOHN CHRYSOSTOM, GURGAON
   
Odisha Region Related links
1. Bhilai

    St. Mary’s Malankara Catholic Church,
    12 S1. 1-A, B-Sector, Panchaseel Housing Society,
    Borsi-Durg, Bhilai - 491 001, Chattisgarh

    Vicar : Rev. Fr. Christy John Karimarathinal OIC (09645722415)

 
2. Kolkata

    St. Jude Malankara Catholic Church,
    Bethany Ashram, 280 Diamond Harbour Road,
    Thakurpukur P.O, Kolkata-700 063. West Bengal.
    Vicar: Rev. Fr. Mathew Manaluvila OIC (mob: )

 
3. Odisha – Mission

    Mar Ivanios Convent School
    Madhyampada, Junagarh P.O
    Kalahandi Dist. Odisha – 766 014

      Priests In-Charge

                Rev. Fr. Devasia Kuthirakalil (08800287682)                   

                Rev. Fr. Jose Thattamparampil (08658948207)

                Rev. Fr. Jnto John

 
4. Raipur
 

    C/o St. Mary’s Catholic Community
    Tatitalth, Raipur 492099 Chhattisgarh

    Priest In-Charge:   Rev. Fr. Devasia Kuthirakalil (08800287682)  
    

                  
 
 
North- East mission
1. Bhilai

    St. Mary’s Malankara Catholic Church,
    12 S1. 1-A, B-Sector, Panchaseel Housing Society,
    Borsi-Durg, Bhilai - 491 001, Chattisgarh

    Vicar : Rev. Fr. Christy John Karimarathinal OIC (09645722415)

 
2. Kolkata

    St. Jude Malankara Catholic Church,
    Bethany Ashram, 280 Diamond Harbour Road,
    Thakurpukur P.O, Kolkata-700 063. West Bengal.
    Vicar: Rev. Fr. Mathew Manaluvila OIC (mob: )

 
3. Odisha – Mission

    Mar Ivanios Convent School
    Madhyampada, Junagarh P.O
    Kalahandi Dist. Odisha – 766 014

      Priests In-Charge

                Rev. Fr. Devasia Kuthirakalil (08800287682)                   

                Rev. Fr. Jose Thattamparampil (08658948207)

                Rev. Fr. Jnto John

 
4. Raipur
 

    C/o St. Mary’s Catholic Community
    Tatitalth, Raipur 492099 Chhattisgarh

    Priest In-Charge:   Rev. Fr. Devasia Kuthirakalil (08800287682)  
    

                  
 
 
 
Related links
Delhi Region
Bhopal Region
Odisha Region
North- East mission
HOME  i
Events  i
syromalankaradiocese@gmail.com